ZÁKLADNÉ PODMIENKY A INFORMÁCIE

 

 

 • Prihlásení členovia sú povinní zúčastňovať sa na hodine v určenom termíne a čase
 • Deťom je potrebné zakúpiť mäkké gymnastické alebo tanečné cvičky
 • Rodičia neúčasť dieťaťa za každým ospravedlnia telefonicky, písomne alebo ústne u lektora !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Prerušenie členstva je potrebné nahlásiť telefonicky, písomne alebo ústne u lektora !!!!!!!
 • Výška členského na mesiac pre B členov… 20…,- € je potrebné uhradiť do 15 – tého v mesiaci !!!
 • Výška členského na mesiac pre A členov… 22…,- € je potrebné uhradiť do 15 – tého v mesiaci !!!
 • Výška členského na mesiac pre A skupiny… 25…,- € je potrebné uhradiť do 15 – tého v mesiaci !!!
 • Pokiaľ nebude platba uhradená v pravidelnom termíne a následne ani po napomenutí t.j. do 15 – tého v mesiaci a bude sa to opakovať  3x v polroku člen bude automaticky vylúčený
 • Platba sa nevracia v prípade neúčasti z akéhokoľvek dôvodu
 • V prípade nevyplatenia členského poplatku do stanoveného termínu, tanečník nebude vpustený na tréning.
 • Časť príspevku členského je použitá na prepožičanie a čiastočnú úhradu kostýmov
 • 2 x v školskom roku je povinná úhrada na doplnky(čiastočná úhrada) po 15 €
 1. polrok do októbra 2018
 2. polrok do februára 2019
 • Každý súrodenec má nárok na zľavu vo výške 3,- € /v mesiaci na dieťa. t.j. úľava 6,- €/dvaja súrodenci
 • Platba sa hradí štvrť – ročne:
 1. September /splatnosť do 15.9. 2018/ B – 20 €    A – 22€    As – 25€
 2. Október /splatnosť do 15.10.2018/      B – 60€    A – 66€   As – 75€
 3. Január       /splatnosť do 15.1.2019/    B – 60€    A – 66€    As – 75
 4. Apríl           /Splatnosť do 15.4. 2019/   B – 60€    A – 66€   As – 75€

–    po individuálnej dohode s rodičom a zvážení trénera je možné

pristúpiť  aj k pôvodnému spôsobu úhrady t.j. /aj mesačne 20,-22,-25,-/

 • Lektor OZ neručí za bezpečnosť detí pred a po skončení danej hodiny
 • V priebehu akýchkoľvek školských prázdnin a štátnych sviatkov hodiny odpadajú a nenahrádzajú sa z dôvodu veľmi nízkej účasti detí, v takomto prípade je hodina bezvýznamná !!!